Polityki Prywatności

Polityka prywatności

Klauzula obowiązku informacyjnego dla ACTE Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego https://www.acte.pl/ (dalej jako „Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest ACTE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-493) przy ul. Krańcowej 49,

3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@acte.pl lub pod numerem tel.: (+48) 668 330 200 (godz. 9.00 do 17.00).

4. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jej „Użytkownikiem”.

5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@acte.pl.

7. W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kontaktować się na adres mailowy Administratora wskazany powyżej, lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Newsletter
Użytkownik chcąc zapisać się do Newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do Newslettera. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi oraz marketingowymi dotyczącymi działalności ACTE Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

2. Formularz kontaktowy i Formularz zapytania o cenę
Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy i Formularz zapytania o cenę przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika, prowadzeniu komunikacji z Użytkownikiem lub z osobą wskazaną w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa; Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

3. Zgłoszenie reklamacyjne (formularz RMA)
Dane Użytkownika przekazane za pomocą formularza reklamacyjnego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i realizacji procedury reklamacyjnej na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia reklamacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być archiwizowane w celach statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku danych zawartych w reklamacjach Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do sprzeciwu na dalsze przetwarzanie i prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych.

4. Formularz Wypożyczenia - Wniosek o wypożyczenie sprzętu do testów
Dane Użytkownika przekazane za pomocą Formularza Wypożyczenia sprzętu do testów będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z Zamówieniem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych przekazanych w Formularzu Wypożyczenia, Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do sprzeciwu na dalsze przetwarzanie i prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (zamówienia). Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

III. ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a. kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy - w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu dostawy Produktu Klientowi.
b. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).

4. Administrator informuje Użytkownika, że dane osobowe przekazywane w ramach Formularza zapisu na Newsletter, mogą być przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator może korzystać z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten posiada ważny certyfikat przynależności do Programu Tarcza Prywatności UE-USA gwarantujący poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych (Privacy Shield, www.privacyshield.gov).

IV. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
a. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
a. Administrator korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizowania ruchu w Serwisie i jego optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google Analytics gromadzi w automatyczny sposób informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika. Dane te są przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Google LLC posiada certyfikat Tarcza Prywatności EU-US gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych.
Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na stronie internetowej. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
b. Administrator korzysta w Serwisie z narzędzi marketingowych Google AdWords dostarczanych przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu promocji Serwisu w wynikach wyszukiwania, na stronach osób trzecich a także w celach remarketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podczas odwiedzin Serwisu, Google AdWords automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookie, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://myaccount.google.com/.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

6. Logi serwera
Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@acte.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej jest ACTE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-493) przy ul. Krańcowej 49, Telefon: (+48) 22 33 60 200, e-mail: handlowy@acte.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@acte.pl.

3. Podane przez Państwa dane osobowe w wiadomości e-mail są przetwarzane w następujących celach:
a. Prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą;

b. dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.


4. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Państwa dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail.

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE